Solar Power for Reducing Emissions

O projektu

Projekt SOPOREM

 • Naslov projekta: Sončna energija za zmanjšanje emisij 
 • Akronim: SOPOREM
 • Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024

Opis projekta

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial.

Poraba električne energije je v logistiki in pristaniških operacijah velika, izkoriščanje sončne energije pa ponuja priložnost za znižanje stroškov porabe energije in zmanjšanje emisij CO2. Projekt vzpostavlja proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in Mestni občini Koper z izgradnjo dveh sončnih elektrarn, ki pripomoreta k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevata k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov.

Norveški projektni partner je v pomoč za preučitev kar najboljše možne rešitve za izkoriščanje obnovljivih virov energije – predvsem sončne energije, s pogledi in usmeritvami za naprej. Projekt omogoča izjemno (za 14 %) povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v celotni Obalno-kraški regiji. Poleg okoljskega vidika oz. pozitivnih vplivov za doseganje svetovnih in evropskih ciljev za zmanjšanje klimatskih sprememb so z izgradnjo sončne elektrarne zagotovljene tudi višja energetska samozadostnost edinega slovenskega tovornega pristanišča in manjša odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu, izgradnja pa pripomore tudi k povečanju izkoriščenosti sončne energije v najbolj s soncem bogati slovenski regiji.

V začetni fazi projekt obravnava različne vidike izkoriščanja sončne energije, od izgradnje sončnih elektrarn, izbire najboljših lokacij za postavitev sončnih elektrarn, izbire in postavitve fotovoltaičnih panelov, možnosti porabe energije in shranjevanja njenih presežkov. Obravnava se upravičenost izbire investiranja v izgradnjo sončnih elektrarn v primerjavi z drugimi načini izkoriščanja obnovljivih virov (vetrne elektrarne, geotermalna energija itd.) na izbrani lokaciji. Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Glavni cilj projekta:

Povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in v Mestni občini Koper in tako prispevati k znižanju neto-ničelnih emisij toplogrednih plinov in opuščanju rabe fosilnih goriv.

Specifična cilja projekta:

 1. Izgradnja sončne elektrarne v koprskem pristanišču s predvideno inštalirano močjo 3 MW.
 2. Izgradnja sončne elektrarne na strehi parkirne hiše Sonce v Mestni občini Koper s predvideno inštalirano močjo 270 kW.

Ciljne skupine:

 • Splošna javnost
 • Lokalni upravni organi
 • Velika podjetja

Financerji

Program Finančnega mehamnizma EGP

Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora  (EGP), preko katerega države Islandija, Lihtenštajn in Norveška v obdobju  2014-2021 namenjajo 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev 15 državam upravičenkam. Program Sloveniji namenja 19,9 milijona EUR sredstev.  

Prednostna področja v obdobju 2014–2021 so:

 1. Inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost
 2. Socialna vključenost, zaposlovanje mladih in zmanjšanje revščine
 3. Okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo
 4. Kultura, civilna družba, dobro upravljanje in temeljne pravice ter svoboščine
 5. Pravosodje in notranje zadeve

Nosilec programa Finančnega mehanizma EGP je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR).

Več informacij: 


Partnerji

Nosilec projekta

LUKA KOPER pristaniški in logistični sistem, d.d.
www.luka-kp.si

Vodja projekta:

Tina Bizjak
Telefon: +386 5 66 56 506
Email: tina.bizjak@luka-kp.si

Partnerja projekta

Mestna občina Koper
www.koper.si

Koordinatorka projekta:

Darka Jezeršek Žerjal
Telefon: +386 5 66 46 353
Email: darka.jezersekzerjal@koper.si

GREENSTAT ASA
www.greenstat.no

Koordinator projekta:

Ketil Strøm-Larsen 
Telefon: +4795170491
Email: ketil@greenstat.no